Zasady Rejestracji Połowu Ryb.

 

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów ryb jest:

- Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2005 r.

- Rozporządzenie MRiRW z dnia. 19.02.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

Rejestracja ma na celu, umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów (rejestracji) stanowi naruszenie zasad obowiązujących w PZW i podlega osądowi właściwych Sądów Koleżeńskich.

 

 ==================================================================================================================

ZASADY REJESTRACJI:

 

  1. Rejestr obowiązuje wszystkich członków PZW wędkujących w wodach użytkowanych przez Okręg Tarnobrzeg i jest integralną częścią ZEZWOLENIA.
  2. Rejestracją obejmuje się wszystkie gatunki ryb występujące w wodach użytkowanych przez Okręg.
  3. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem łowienia, należy wpisać do rejestru: datę, godzinę rozpoczęcia łowienia, nazwę rzeki lub zbiornika wodnego i miejsce łowienia (miejscowość) wg INSTRUKCJI oznaczania łowisk i gatunków ryb.
  4. Złowione i przeznaczone do zabrania ryby, limitowane w sztukach, należy wpisać w odpowiednie rubryki, bezpośrednio po ich złowieniu. Pozostałe po zakończeniu łowienia (zgodnie z limitem wagowym), dot., również krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
  5. W przypadku wyczerpania rubryk rejestru, należy druk zwrócić wystawcy  i pobrać nowy.
  6. Wypełniony druk rejestru należy obowiązkowo zwrócić wystawcy najpóźniej w dniu wnoszenia składek na rok następny.
  7. Ustala się składkę uzupełniającą na badania naukowe w wysokości 20 zł. tytułem braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb. Składka ta w całości podlega zwrotowi do kasy Z.O., nie dotyczy w przypadku składki wpisowe.
  8. Osoba wydająca i odbierająca rejestr (Zezwolenie) ma obowiązek dokonania wpisu na pierwszej stronie oraz potwierdzić jego zwrot.
  9. Nieczytelny wpis w rejestrze traktowany jest jako jego brak.
  10. W przypadku nie przestrzegania przez osobę wędkującą zasad rejestracji połowu ryb, skutkuje to sankcjami karnymi wynikającymi z art. 27a pkt. 1 ust. b Ustawy o rybactwie śródlądowym w brzmieniu:

„Kto nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia, podlega karze grzywny albo karze nagany”.