Informujemy, że w ślad za rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowiej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn. 8.08.2017 r. , poz. 1510), zgodnie z Uchwałą Nr 204 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26.08.2017 r. zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródlądowych:

 

  1. 1. Sum od 1 stycznia do dnia 31 maja,
  2. 2. Szczupak od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,
  3. 3. Węgorz od 1 grudnia do dnia 31 marca.

 

W związku z powyższym w Rozdz. VI ust. 3 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb przepisy szczegółowe dotyczące odpowiednio gatunku sum i węgorz otrzymują brzmienie:

 

"- sum od 1 stycznia do dnia 31 maja"

 

"- węgorz od 1 grudnia do dnia 31 marca".

 

W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

 

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11 RAPR Okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.