Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu oraz Zarząd Koła PZWnr 12 w Nowej Dębie informują o rozpoczęciu naboru kandydatów na uczestników zajęć prowadzonych w ramach utworzonego przy Kole PZW nr 12 w Nowej Dębie Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

 

Podstawowym celem prowadzonych w ramach Ośrodka zajęć będzie nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej:

a) przepisy prawne obowiązujące w PZW, zasady amatorskiego połowu ryb,
b) podstawy ekologii i etyki wędkarskiej, zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą,

c) metody i techniki amatorskiego połowu ryb - zajęcia teoretyczne, Blok zajęć teoretycznych zakończony będzie przeprowadzeniem egzaminu na Kartę Wędkarską.
d) metody i techniki amatorskiego połowu ryb - zajęcia praktyczne nad wodą /połowy z brzegu oraz z łodzi/, w tym zawody wędkarskie organizowane dla uczestników Ośrodka oraz udział w zawodach wędkarskich ogólnodostępnych,

 

Kandydatem na uczestnika zajęć prowadzonych w ramach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej może być:

  • młodzież /dziewczynki i chłopcy/zrzeszeni lub niezrzeszeni w PZW w wieku od 10 do 16 roku życia włącznie zamieszkała na terenie gmin należących do Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej tj: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Bojanów i Dzikowiec oraz terenie działania Okregu PZW w Tarnobrzegu.

 

Warunkiem zakwalifikowania jest:

  • wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa oraz złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji w lokalu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie ulica Mickiewicza 5
  • lokal Koła czynny jest w każdy wtorek i czwartek miesiąca w godzinach 17 – 19.

 

Dopuszcza się także wysłanie wypełnionej i podpisanej Deklaracji na adres Koła:
Koło PZW nr 12 w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Mickiewicza 5
skrytka pocztowa nr 5.
z dopiskiem – „Ośrodek Edukacji Wędkarskiej”

 

O zakwalifikowaniu kandydata na uczestnika zajęć prowadzonych w ramach Ośrodka decydowały będą:

  • data złożenia deklaracji,
  • w celu zapewnienia równości szans miejsce zamieszkania kandydata,
  • w celu zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn również płeć kandydata,

Deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2016 roku.

Decyzje o zakwalifikowaniu kandydata na uczestnika zajęć Ośrodka Edukacji Wędkarskiej podejmował będzie Zarząd Koła PZW nr 12 w formie uchwały.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w zajęciach poinformowani zostaną drogą pocztową lub telefoniczną.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach opublikowana zostanie również na stronie internetowej Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie - www.pzwnowadeba.pl oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Tarnobrzeg - www.pzwtarnobrzeg.pl

Z kandydatami zakwalifikowanymi na uczestników oraz ich rodzicami zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne, na spotkaniu tym zostaną omówione podstawowe zasady funkcjonowania Ośrodka oraz podpisane niezbędne dokumenty.

Deklaracja uczestnictwa możliwa do pobrania i wypełnienia w lokalu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie oraz do pobrania w formie elektronicznej ze strony internetowej Koła oraz ze strony Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

Możliwość uzyskania dodatkowych informacji pod numerami telefonu:

1. Prezes Zarządu Koła - Krzysztof Czusz - 667663796

2. V-ce Prezes ds. Sportu - Robert Zollner - 609089351

Zarząd Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie