REGULAMIN
OŚRODKA EDUKACJI WĘDKARSKIEJ

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa działalność Ośrodka Edukacji Wędkarskiej działającego przy Kole PZW nr 12 w Nowej Dębie. Ośrodek swoją działalność w zakresie szkolenia teoretycznego prowadził będzie w lokalu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie, ul Mickiewicza 5.

2. Ośrodek realizuje swoją działalność w okresie: od 1 lutego do 30 września.

3. Ośrodek realizuje działania o charakterze teoretyczno – praktycznym w zakresie niżej wymienionych metod połowu:
- metoda spławikowa
- metoda spinningowa
- metoda gruntowa

4. Miejscem realizacji zajęć teoretycznych będzie siedziba Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie , ul. Mickiewicza 5.

5. Tematyka zajęć obejmować będzie następujące bloki tematyczne:

a) przepisy prawne obowiązujące w PZW, podstawy ekologii i etyki wędkarskiej, zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, zasady amatorskiego połowu ryb - (okres realizacji bloku: marzec);

b) metody i techniki amatorskiego połowu ryb - zajęcia teoretyczne - (okres realizacji bloku: kwiecień);

Blok zajęć teoretycznych zakończony będzie przeprowadzeniem egzaminu na Kartę Wędkarską.

c) metody i techniki amatorskiego połowu ryb - zajęcia praktyczne nad wodą / połowy z brzegu oraz z łodzi/, w tym zawody wędkarskie w organizowane dla uczestników Ośrodka oraz udział w zawodach wędkarskich ogólnodostępnych - (okres realizacji bloku: maj - wrzesień);

6. W okresie o którym mowa w pkt. 2 udostępnia się uczestnikom koła zainteresowań pomieszczenia, bibliotekę i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia wiedzy związanej z edukacją wędkarską.

7. Do prowadzenia zajęć praktycznych nad wodą wykorzystywany będzie zbiornik wodny „Zalew” w Nowej Dębie oraz inne łowiska wędkarskie znajdujące się na terenie działania LGR.

 

§ 2
UCZESTNICY

Działalność Ośrodka Edukacji Wędkarskiej adresowana jest do dzieci i młodzieży z obszaru Gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów, Nowa Dęba.

 

§ 3
REKRUTACJA I UCZESTNICTWO

1. Rekrutacja osób zainteresowanych do uczestniczenia w działaniach Ośrodka będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równych szans.

2. Rekrutacja do Ośrodka będzie przeprowadzona rokrocznie w okresie od 01 stycznia do 28 lutego.

3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny będzie Zarząd Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

4. Ogłoszenie i informacje dotyczące naboru, oferty Ośrodka i warunkach uczestnictwa zamieszczane będą w szkołach podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie działania LGR, na stronach internetowych Urzędów Miast, Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz na stronie internetowej Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

5. Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek można będzie dokonać osobiście lub listownie przesyłając swoje zgłoszenie na adres: Ośrodek Edukacji Wędkarskiej przy Kole PZW nr 12, ul. Mickiewicza 5, 39-460 Nowa Dęba, skrytka pocztowa 5.

6. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekun prawny dołączając jednocześnie pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek.
Opiekun prawny w przypadku dzieci, uczestników do 14 roku życia dołącza także pisemna deklaracje o swoim ciągłym uczestnictwie w zajęciach praktycznych prowadzonych w ramach działalności szkoleniowej Ośrodka nad wodą.

7. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w działalności edukacyjnej Ośrodka zostaną powiadomione o tym fakcie listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. O zakwalifikowaniu się do działań organizowanych przez Ośrodek decydować będzie:

- kolejność zgłoszeń,

- miejsce zamieszkania,

- celem zapewnienia równości dostępu do zajęć prowadzonych przez Ośrodek dla mieszkańców wszystkich gmin znajdujących się na terenie działania LGR.

9. Z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w zajęciach Ośrodka lub ich prawnymi opiekunami zostanie podpisana deklaracja uczestnictwa w pracach Ośrodka.

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub skreślenia z listy uczestników za nieetyczne, niegrzeczne zachowanie się w stosunku do innych uczestników lub instruktorów prowadzących zajęcia któregoś z zakwalifikowanych uczestników na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.

 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby, nieuczestniczące w zajęciach mogą zostać usunięte z listy uczestników projektu.

2. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału w pracach Ośrodka zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Zarządu Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1 stycznia 2014r.

5. Zarząd Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Ośrodka.