W związku z organizacją zawodów wędkarskich

 


przez Koło PZW Nr 53 w Zdanowie

 

na Kanale Elektrowni Połaniec


dnia 8 kwietnia 2018 r. w godzinach 5:30 - 17:00 zostaje on wyłączony z wędkowania


dla osób nie biorących w nich udziału.

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego                                                                              

w Tarnobrzegu

 1. Przy Zalewie 2

39-400 Tarnobrzeg

tel. + 48 15 822 46 47

fax + 48 15 822 46 47 w. 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pzwtarnobrzeg.pl

www.pzw.org.pl/51

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

(dotyczy wykonania monitoringu)

 1. ZAMAWIAJĄCY

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-16-57-932, REGON: 830215005, KRS: 0000043301

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu montażu systemu monitoringu w siedzibie Okręgu.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • rejestrator kanałowy,
 • kamera 4 Mpix – 3 szt.,
 • kamera 2 Mpix – 3 szt.,
 • dysk 2 TB,
 • materiały dodatkowe i montaż systemu.
 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do miejsc monitoringu i montażu kamer.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 r.

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę , która powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr + 48 15 822 46 47 w. 24, poczty, kuriera    lub też dostarczona osobiście na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego    w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 23 marca 2018 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 marca br., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 19:00 w siedzibie Okręgu oraz na stronach internetowych: www.pzwtarnobrzeg.pl i www.pzw.org.pl/51
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzwtarnobrzeg.pl    i www.pzw.org.pl/51 .
 1. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 45%

            2 - Jakość użytych materiałów 45%

3 – Okres gwarancji 10%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pzwtarnobrzeg.pl i www.pzw.org.pl/51

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela  Pan Ireneusz Swobodziński pod numerem telefonu + 48 15 822 46 47 w. 22 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W dniach 3 - 4 marca na Zalewie Szymanowice i Zalewie w Koprzywnicy

 

 

rozegrane zostały Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie podlodowym.

 

 

 

Indywidualnym Mistrzem Okręgu w wędkarstwie podlodowym został Kol. Andrzej Lipiec.

 

I Indywidualnym Wicemistrzem Okregu w wędkarstwie podlodowym został Kol. Maciej Biśtyga.

 

II Indywidualnym Wicemistrzem Okregu w wędkarstwie podlodowym został Kol. Andrzej Kaczmarski.

 

 

 

Drużynowym Mistrzem Okręgu w wędkarstwie podlodowym została drużyna z Koła PZW Nr 27 w Klimontowie w składzie:


Kol. Andrzej Kaczmarski, Kol. Tomasz Kacperkiewicz, Kol. Dariusz Komorniczak.

 

I Drużynowym Wicemistrzem Okregu w wędkarstwie podlodowym została  drużyna z Koła PZW Nr 13 w Stalowej Woli w składzie:


Kol. Andrzej Mazur, Kol. Sebastian Kluziński, Kol. Mariusz Skrzat.

 

II Indywidualnym Wicemistrzem Okregu w wędkarstwie podlodowym została  drużyna z Koła PZW Nr 27 w Klimontowie w składzie:


Kol. Bartosz Mizera, Kol. Zbigniew Duda, Kol. Zbigniew Ciepliński.

 

 

Wyniki zawodów do pobrania w załącznikach.

Informujemy,

 

że akwen wodny omyłkowo nazwany w Zezwoleniu na amatorski połów ryb

 

w wykazie zbiorników  jako "Żwirownia" nosi nazwę z Zbiornik w Zarzeczu

 

i dostępny jest do wędkowania dla wędkarzy Okręgu Tarnobrzeskiego

 

po wniesieniu składki na rzeki.

 

Zaproszenie do składania ofert nr 3/2018

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 (w związku ze zmianą zakresu robót do wykonania) zaprasza przedstawicieli firm do składania ofert na wykonanie robót na działce przy Zalewie Szymanowice.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty rekreacyjno – gospodarczej  (wiata o pow. zabudowy 168,75 m2 , pow. użytkowej 163,88 m2 i kubaturze 540 m3) bez boazerii.
 3. Utwardzenie terenu i wykonanie utwardzonego parkingu.
 4. Podłączenie i doprowadzenie mediów (położenie instalacji elektrycznej do planowanych punktów poboru i instalacji oświetleniowej terenu).
 5. Wszystkie prace odbywać się będą na terenie planowanej stanicy wędkarskiej,  na działce o nr ewid. 43/3 obręb ewidencyjny 0029 Szymanowice Dolne, jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów.
 6. Szczegółowy projekt budowlany dotyczący zakresu wykonania prac do wglądu w siedzibie Okręgu w Tarnobrzegu.
 7. Termin wykonania zamówienia 31 lipca 2018 roku.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto.

Oferty cenowe prosimy składać z doliczonym podatkiem VAT.

 1. Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW:

 1. Terminowość wykonania zlecenia.
 2. Dobór materiałów wysokiej jakości bez wad.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane prace.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wykonanie robót na działce przy Zalewie Szymanowice” z podaniem NIP, REGON, nazwy, adresu, telefonu wykonawcy na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Okręgu.

Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres realizacji będzie regulowała umowa podpisana z wykonawcą

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu Pan Sławomir Figacz pod numerem telefonu + 48 15 822 46 47 w. 22 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

                                                                                                                                                                                 Dyrektor Biura Z.O.

                                                                                                                                                                                PZW w Tarnobrzegu

KOMUNIKAT NR 2

 

 

dot. organizacji Podlodowych Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu – 3-4 marca 2018 r.

 

 

Informujemy, że ze względów technicznych nastąpiła zamiana miejsc rozegrania zawodów:

 

 

I tura zawodów rozegrana zostanie na Zalewie Szymanowice,

 

 

a II tura na Zalewie w Koprzywnicy.

 

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ZALEW W KOPRZYWNICY W DNIU 2 MARCA (PIĄTEK) NIE BĘDZIE WYŁĄCZONY Z WĘDKOWANIA.

 

W załączeniu plan czasowy zawodów.

 

Informujemy, że Konkurs ofert  1/2018 został unieważniony bez podania przyczyny.

KOMUNIKAT

dot. organizacji Podlodowych Mistrzostw Okręgu PZW w Tarnobrzegu – 3-4 marca 2018 r.

         Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że, Podlodowe Mistrzostwa Okręg  w kategorii seniorów rozegrane zostaną w dniach 3 marca (I tura) na zalewie  w Koprzywnicy oraz 4 marca (II tura) na zbiorniku Szymanowice.

 

ZALEW W KOPRZYWNICY W DNIU 2 MARCA (PIĄTEK) JEST WYŁĄCZONY Z WĘDKOWANIA

    

Zbiórka zawodników do godziny 7.30 – parkingi przy zbiornikach .

 

Zgodnie z decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

W zawodach prawo startu mają 3 osobowe drużyny zgłoszone przez koła i kluby oraz zawodnicy indywidualni - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Koła i kluby mogą zgłosić do startu dowolna ilość drużyn i zawodników indywidualnych.

Sędzia Główny Edward Mrówka.

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ujętymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest dokonanie do Biura Zarządu Okręgu zgłoszenia /druk zgłoszenia w załączeniu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego oraz wniesienie w w/w terminie, do kasy Biura ZO, składki członkowskiej stanowiącej udział w kosztach organizacji mistrzostw w wysokości 100 zł od zawodnika /300 zł od drużyny oraz 30 zł od osoby towarzyszącej, trenera (za dwie tury).

Koszty startu za swoich zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby oraz startujący zawodnicy.

Koszty startu aktualnego Mistrza Okręgu w dyscyplinie podlodowej pokrywa Okręg.

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać własny świder i pojemnik o pojemności minimum 15 litrów do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

Pozostałe informacje podane zostaną przez Sędziego Głównego na odprawie technicznej przed zawodami.    

Organizator w przypadku braku lub przy zbyt małej grubości pokrywy lodowej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania zawodów lub ich całkowitego odwołania.

Wiadomość o zmianie terminu rozgrywania zawodów lub ich całkowitym odwołaniu zostanie podana przez organizatora za stronie Okręgu PZW Tarnobrzeg – www.pzwtarnobrzeg.pl i www.pzw.org.pl/51 najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.

Organizator