Regulamin

wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" Gmina Grębów.

 

 1. 1. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2. Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na4 jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3. Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4. Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.
 5. 5. Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej   oraz   metody   spinningowej i muchowej.
 6. 5. Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7. Na zbiorniku    obowiązuje    zasada    złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 8. 8. Nęcenie łowiska dozwolone jest tylko podczas wędkowania - obowiązuje limit zanęty do jednorazowego łowienia w ilości max. 5 kg
 9. 9. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych w obrębie swojego stanowiska.
 10. 10. Wędkarz zobowiązany jest posiadać matę zabezpieczającą ryby przed uszkodzeniami oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 50 cm.
 11. 11. Możliwe jest stawianie znaczników ( bojek ) na wodzie, przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zebrane z łowiska.
 12. 12 . Na łowisku zabrania się :
 1. naruszania i uszkadzania linii brzegowej zbiornika,
 2. palenia ognisk,
 3. kąpieli,
 4. płukania naczyń lub wrzucania do wody odpadów,
 5. nęcenia łowiska w czasie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania,
 6. zakaz używania sprzętu pływającego.

13. Wejście lub wjazd na łowisko dozwolone jest tylko w czasie wędkowania. Obowiązuje zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu na  stanowisku  oraz  w strefie przyległej do łowiska. Obowiązuje zakaz biwakowania na łowisku lub w strefie przylegającej do łowiska.

14. Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku oraz stosowania się do zaleceń opiekuna łowiska zatwierdzonych przez uprawnionego do rybactwa (Zarząd Okręgu).

15. Za nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe na terenie łowiska Okręg PZW Tarnobrzeg i Gmina Grębów nie ponoszą odpowiedzialności.

16. Pojazdy mechaniczne  należy pozostawić  w miejscach do tego wyznaczonych.

17. Wyżej wymienione   zapisy dotyczą wędkowania indywidualnego !!!

18. Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko” Kluby, Koła i osoby niezrzeszone mogą za pisemną zgodą Zarządu  Okręgu,  organizować   i  przeprowadzać  zawody  wędkarskie. W  imieniu  Zarządu  Okręgu   decyzje w powyższej sprawie podejmuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży.

19. Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich trwających nie dłużej niż 3 doby łącznie.

20. Podczas zawodów obowiązuje dodatkowy Regulamin przedstawiony przez organizatora i zaakceptowany przez V-ce Prezesa ZO ds. Sportu na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.

21. Podczas rozgrywania zawodów wyłącza się z wędkowania część lub  całość  zbiornika o czym Okręg PZW w Tarnobrzegu, co najmniej 7 dni przed datą rozgrywania zawodów, zamieści informację na stronie internetowej.

 

 

WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód zbiornika wodnego „Jeziórko Nr 5”

 1. Składki dotyczące wędkowania indywidualnego.

Wyszczególnienie

Od świtu do 13:00

Od 13:00 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu (cały dzień)

Roczna

Członek PZW

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

200,00 zł

Niezrzeszony

18,00 zł

18,00 zł

25,00 zł

350,00 zł

Uwaga:

Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 1. Składki dotyczące wędkowania zorganizowanego (zawody).

Wyszczególnienie

24 godziny

48 godzin

72 godziny

Członek PZW

20,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

Niezrzeszony

35,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

Uwaga:

W wędkowaniu zorganizowanym doba określona jest w zezwoleniu na dane zawody.

Termin  ostateczny  wniesienia   składki   określonej   w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

 1. 22. UWAGA:

Z a r z ą d  O k r ę g u  P Z W  w   T a r n o b r z e g u w  uzasadnionych   przypadkach,   w   porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 1. 23. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.