1. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA RZEKACH I ZBIORNIKACH DROBNYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W TARNOBRZEGU.

 

 

 1. Na wodach Okręgu Tarnobrzeg obowiązuje zakaz wędkowania metodą trollingową oraz   z użyciem kuszy.
 2. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia skutkuje jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa lub innych uprawnionych do kontroli bez prawa do odszkodowania.
 3. Obręby ochronne w których obowiązuje całkowity zakaz wędkowania:

-              w km 269+800 do km 272+100 rz. Wisły obwód rybacki Nr 6 w rejonie Sandomierza, w okresie od 1 grudnia do 30 marca,

-              w km 30+600 do km 29+600 rz. San, obwód rybacki Nr 10 w rejonie Stalowej Woli, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

-              na rzece Łęg w miejscowości Wilcza Wola 100 m powyżej i 200 m poniżej zapory,

-              na rzece Nil od   śluzy   piętrzącej   wodę w sąsiedztwie Skansenu w Kolbuszowej do mostu betonowego na trasie Kolbuszowa Sędziszów Małopolski.

 1. REGULAMIN POŁOWU RYB WĘDKĄ.

 

Prawa wędkującego w wodach użytkowanych przez okręg PZW w Tarnobrzegu.

 1. . Prawo   do   wędkowania   w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający k a r t ę w ę d k a r s k ą   o r a z   c u d z o z i e m c y, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
 2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
 5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie   z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

-              bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę,

-              wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa w zezwoleniu oraz zasad etyki wędkarskiej,

-              wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami,

-              członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

 1. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach   jego   uprawnień,   stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
 2. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w punkcie 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w punkcie 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
 3. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w   PZW   w  trakcie   szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego s tosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
 4. Współmałżonek Członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach Okręgu Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska, limitu dziennego i w czasie obecności swego współmałżonka , pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie.
 • OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO.

 

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w niniejszym zezwoleniu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
 9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.
 1. ZASADY WĘDKOWANIA.

 

 1. Wędka.

 

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej

30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 1. a) jednym haczykiem z przynętą,
 2. b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm,
 3. c) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
 4. d) przy połowie ryb spod lodu:

-              jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

-              sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 1. Przynęty.

 

 1. a) Jako przynęty mogą być stosowane:

-              przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

-              przynęty sztuczne.

 1. b) Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt):

-              zwierząt i roślin chronionych,

-              ryb i raków wymienionych w zezwoleniu,

-              ikry.

 1. c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
 2. d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
 3. e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
 1. Wędkowanie.

 

3.1.         W wodach użytkowanych przez Okręg można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.2.         Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3.         Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4.         Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 1. a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
 2. b) sprzedawać złowionych ryb,
 3. c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
 4. d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Z a k a z t e n n i e d o t y c z y b u d o w l i hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
 5. e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
 6. f) łowić metodą "szarpaka"
 7. g) budować pomosty i stanowiska wędkarskie bez zgody użytkownika wody,
 8. h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. i) stosować sztuczne światło, służące do lokalizacji bądź zwabiania ryb,
 10. j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
 11. k) wędkować z mostów,
 12. l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania   oraz   skrobać i patroszyć ryb na łowisku.

3.5.         Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 1. a) ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu, pozostałe ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić po wyjęciu siatki z wody.
 2. b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6.         Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być   bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7.         Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8.         W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.9.         Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

3.10.       Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

3.11.       Dopuszcza się stosowanie ryb lub ich części jako przynęty z tym, że ryby te mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane ( art. 7.1a Ustawy o Rybactwie Śródlądowym). Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce opisanej w pkt 3.5.

3.12.       W siatce mogą znajdować się tylko ryby przeznaczone do zabrania. Nie dotyczy zawodów wędkarskich.

 1. DOZWOLONE METODY POŁOWU.

 

 1. Metoda gruntowo-spławikowa.

1.1.         Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2.         Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3.         Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. a) łowiąc z brzegu - 10 m,
 2. b) między łodziami lub brodząc - 25 m,
 3. c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.
 1. Metoda spinningowa.

2.1.         Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2.         Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 1. a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
 2. b) łowiąc z łodzi - 50 m.
 1. Metoda muchowa.

3.1.         Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego   obciążenia   linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

3.2.         Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

 1. a) z brzegu lub brodząc 25 m,
 2. b) z łodzi 50 m.
 3. 4. Metoda podlodowa.

4.1.         Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną

-              inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

4.2.         Otwory w   lodzie   należy   wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie 1m7niejszą niż 1 m.

4.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od 1 godziny po zachodzie  i do 1 godziny przed wschodem słońca zgodnie z kalendarzem

 

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

 

4.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

 

4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

 

 

 

 1. OCHRONA RYB.

 

 1. 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 

 

 1. 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

boleń 40 cm, brzana 40 cm, certa 30 cm, jaź 25 cm, jelec 15 cm, karp 30 cm, kleń 25 cm, lin 25 cm, lipień 35 cm, leszcz 25 cm, łosoś 35 cm, miętus 25 cm, okoń 20 cm (za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia), pstrąg potokowy  35 cm i powyżej 50 cm, rozpiór 25 cm, sandacz 50 cm, sapa 25 cm, sieja 35 cm, sielawa 18 cm, sum 70 cm, szczupak 50 cm, świnka 25 cm, troć 35 cm, troć jeziorowa 50 cm, węgorz 60 cm, wzdręga 15 cm.

 

 

 1. 3. Ustala się następujące okresy ochronne dla ryb:

 

-              boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

-              brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

-              certa od 1 stycznia do 30 czerwca

-              lipień od 1 marca do 31 maja,

-              łosoś od 1 października do 31 grudnia;

-              miętus od 1 grudnia do końca lutego,

-              pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia,

-              sieja od 1 października do 31 grudnia,

-              sielawa od1 października do 31 grudnia,

-              sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

-              sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

-              sum od 1 stycznia do 31 maja;

-              szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

-              świnka od 1 stycznia do 15 maja,

-              troć od 1 października do 31 grudnia;

-              troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

-              węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

 1. 4. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

alosa, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka i brzanka karpacka, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate - wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb, białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy - wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi - wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz, taśmiak długi.

 1. 5. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
 2. 6. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk.

6.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00)

sum 1 szt., troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie) 2 szt., lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 2 szt., brzana 2 szt., karp 2 szt., lin 2 szt., certa 5 szt., węgorz 1 szt., leszcz 5 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 8 szt. w ciągu doby.

 1. 7. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
 2. 8. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV pkt. 3.7.
 3. 9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
 4. 10. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów 11. Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
 • KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW.

 

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez
 2. a) funkcjonariuszy Policji,
 3. b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
 4. c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
 5. d) strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
 6. e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
 7. f) strażników Straży Leśnej,
 8. g) strażników Straży   Parków   Narodowych i Krajobrazowych,
 9. h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
 10. i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
 11. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
 12. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
 • INFORMACJE KOŃCOWE.

 

 1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku   Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

-              Ustawy prawo wodne,

-              Ustawy prawo o ochronie środowiska,

-              Ustawy o rybactwie śródlądowym,

-              Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

-              Ustawy o lasach,

-              Ustawy o ochronie przyrody,

-              Ustawy o ochronie zwierząt,

-              Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

-              Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

-              Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (z późniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin połowu ryb wędką - 2021 r..pdf)Regulamin połowu ryb wędką - 2021 r..pdf
Rozmiar: 244 kB