E - składki - płatności elektroniczne - KLIKNIJ        

 

REJESTR POŁOWU RYB       

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2021 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 1. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia  19 września  2020 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr 155 z dnia  10 października 2020 roku

                                                                                                             Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej  na ochronę  i zagospodarowanie wód

Wysokość składki        w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*  i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR  i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka pełna 

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW

-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

-  osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub poruszających się na wózku inwalidzkim).

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat  (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna  z tytułu deklaracji do wędkowania tylko  w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym  ze zbiorników: „Topiołki” w Ćmielowie,  „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

60,00

3

Składka niepełna z tytułu deklaracji  do wędkowania w „Jeziorze Tarnobrzeskim”

150,00

4

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

-  osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub poruszających się na wózku inwalidzkim)                                                                                    

75,00

 

 

Składka roczna uzupełniająca:

 

 

 

 

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

 

3

Składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód w ramach zawartych porozumień z innymi Okręgami.

10,00

 

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

 

V

Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa  1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa  3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa  7-dniowa

60,00

VI

Opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu od osób niezrzeszonych i cudzoziemców.

1

Opłata okresowa  1-dniowa

35,00

2

Opłata okresowa  3-dniowa

65,00

3

Opłata okresowa  7-dniowa

100,00

4

Opłata roczna pełna

550,00

5

Opłata roczna niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

350,00

6

Opłata roczna uzupełniająca do składki pełnej (pkt 5 + 6 = 4)

200,00

7

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na zbiornikach wydzielonych

400,00

8

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na jednym wybranym zbiorniku wydzielonym

300,00

9

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania metodą spinningową

450,00

10

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania ze środków pływających

500,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
 1. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 1. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej   do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają  zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 2. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 3. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 4. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę                               i zagospodarowanie wód.
 5. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie   z wnoszenia składki okręgowej.
 6. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie do wędkowania.
 1. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi  20 złotych.     Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

 

 1. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 2. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

 

                Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu ryb metodą trollingową.

 

 

 

 

ZASADY DOT. UDZIELANIA ULGI 50% DLA MĘŻCZYZN OD 65 I KOBIET OD  60 ROKU ŻYCIA - KLIKNIJ

 

 

Składki członkowskie 2020 r. - Uchwała i informacje szczegółowe - KLIKNIJ