REGULAMIN

wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych – 2021 r.

 

 

 1. Zbiorcze zasady obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych.
 1. Kierując   się   dobrem   zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych (staw, zalew …)   udostępnionych do wędkowania w Okręgu Tarnobrzeg, który stanowi jednolity zbiór przepisów regulujących zasady wędkowania na tych wodach.
 2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu PZW, par. 47 pkt 10 i 15, z 2017 roku.
 3. Regulamin ten zawiera dodatkowe informacje dotyczące zasad i sposobu wędkowania na zbiornikach wodnych wymienionych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowe zasady nie ujęte w niniejszym regulaminie określają przepisy zawarte w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką w wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg.
 4. Uprawnionymi do wędkowania, są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską,   wybraną   składkę   na   ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz zezwolenie na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa tzn. Okręg PZW Tarnobrzeg wraz z rejestrem połowów oraz regulaminem łowisk wydzielonych Okręgu.
 5. Wędkarz wykupując ww. składki, akceptuje Regulamin   oraz   wynikające   z   niego prawa i obowiązki.
 6. Niniejszy Regulamin   wchodzi   w   życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
 7. Zarząd Okręgu w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie o czym powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami.

 

 1. Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się na wszystkich zbiornikach wydzielonych następujące wymiary ochronne:

 

-              amur 75 cm i powyżej 90 cm,

-              jesiotr 80 cm;

-              karp 35 cm i powyżej 50 cm,

-              leszcz 35 cm i powyżej 50 cm,

-              jaź, pstrąg tęczowy, karaś złocisty 30 cm,

-              lin 35 cm,

-              szczupak, sandacz - 60 cm i powyżej 100 cm,

-              szczupak i sandacz na Zalewie w Szymanowicach 50 cm

-              okoń 18 cm i powyżej 35 cm,

-              sum 70 cm. Obowiązuje nakaz zabierania złowionej ryby. Dotyczy również stref „złów i wypuść”.

Pozostałe wymiary gatunków ryb, zgodnie z treścią zezwolenia na amatorski połów ryb wędką obowiązującego na terenie Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

 

 • Limity dobowe obowiązujące na zbiornikach wydzielonych.

 

 1. Karp, pstrąg tęczowy, węgorz - 2 szt. łącznie.
 2. Szczupak, jesiotr, amur, sandacz - 1 szt.
 3. Jaź, lin, karaś złocisty, okoń, leszcz - 5 szt.

łącznie (nie więcej jak 2 szt. z danego gatunku).

 

 1. Leszcz - 5 szt. dotyczy Zalewu Wilcza Wola, Zbiornika „Topiołki” oraz Zalewu w Zaklikowie gdzie obowiązuje zwiększony limit dobowy.
 2. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 3 kg w ciągu doby. Nie dotyczy suma. Dotyczy wszystkich zbiorników wydzielonych.
 3. Złowienie limitu dobowego ryb wymienionych w którymkolwiek z punktów 1, 2 lub 3, na zbiornikach wydzielonych powoduje zakończenie wędkowania w tym dniu na wszystkich zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

Obowiązują następujące limity miesięczne:

 

-              karp, amur           - 10 sztuk łącznie,

-              szczupak, sandacz             - 5 sztuk łącznie,

 

 

 1. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiornikach wydzielonych.

 

 1. Ryby przeznaczone do zabrania muszą znajdować się w siatce.
 2. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do zbiornika z którego zostały pozyskane.
 3. Zabrania się połowu ryb ze środków pływających - nie dotyczy Zalewu Wilcza Wola.
 4. Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska oraz   wynoszenia   i   wywożenia zanęt i przynęt (nie dotyczy zawodów wędkarskich i zbiornika Wilcza Wola).
 5. Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje zakaz używania osęki do podbierania ryb oraz zabierania złowionego karpia, szczupaka, sandacza i amura.
 6. Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych, a w związku z tym zakaz wjazdu samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi na teren zbiornika z wyjątkiem organizacji zawodów wędkarskich po uzyskaniu zgody od uprawnionego do rybactwa lub opiekuna łowiska.
 7. Nie przestrzeganie zasad niniejszego

Regulaminu skutkuje wstrzymaniem prawa do wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych.

 1. Decyzję o wstrzymaniu podejmuje właściwy opiekun danego łowiska, potwierdzając cofnięcie uprawnień wpisem do legitymacji członkowskiej wędkarza lub zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i przekazuje protokół z kontroli do Zarządu Okręgu.
 2. Od ww. decyzji wędkarzowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni, do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Raz wniesione składki   na   ochronę i zagospodarowanie wód nie podlegają zwrotowi. 11 . Wędkarz łowiący na łowisku jest zobowiązany stosować się do zaleceń gospodarza łowiska, ustalonych   odpowiednio   wcześniej z Okręgiem PZW Tarnobrzeg.
 4. Za zgodą wędkarza dopuszcza się możliwość kontroli torby wędkarskiej, pokrowców i innych pojemników wędkarskich.
 5. Dozwolone jest brodzenie jedynie w linii brzegowej oraz do linii występowania roślinności wysokiej uniemożliwiającej spinningowanie.
 6. Obowiązuje długość siatki do przetrzymywania ryb przeznaczonych do zabrania co najmniej 2,5 m.
 7. W okresie od 15 października do 31 grudnia po zarybieniu zbiornika rybą drapieżną, właściwy Zarząd Koła (opiekun łowiska) wprowadza zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę oraz jej części.
 8. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz jej części.
 9. W pozostałym okresie roku kalendarzowego - z zastrzeżeniem pkt 15 dopuszcza się wędkowanie na żywą lub martwą rybę lub jej części tylko na jedną wędkę z tym, że zbrojenie przynęty dozwolone jest tylko pojedynczym hakiem - zakaz używania kotwiczek.
 10. Zabrania się nęcenia łowiska w okresie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania.
 11. Zabrania się stosowania jakichkolwiek urządzeń służących do lokalizacji ryb na wszystkich zbiornikach wydzielonych. Nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 12. Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione.
 13. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie łowiska.
 14. Na zbiornikach na których zabronione jest wędkowanie w porze nocnej (pora nocna obowiązująca zgodnie z tym regulaminem to pora godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie Słońca )   wprowadza   się   zakaz   wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu ryb w obrębie stanowiska wędkarskiego, obwałowania oraz strefy przylegającej do łowiska.
 15. Brak wpisu do rejestru połowów, wpis nieczytelny, wpis dokonany znikopisem lub ścieralnym długopisem,   wydzieranie   kartek z rejestru, stosowanie rejestru okresowego zamiast zezwolenia powoduje utratę uprawnień do połowów na zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg.

 

 

 1. Uwagi końcowe.

 

 1. Decyzję o wprowadzeniu 7 - 14 dniowego okresu ochronnego,   po   dorybieniu   danego zbiornika podejmuje Zarząd Koła odpowiedzialny za dany zbiornik.
 2. W uzasadnionych przypadkach inny okres ochronny może być ustanowiony za pisemną zgodą Prezydium Zarządu Okręgu.

Decyzję taką   może   podjąć   również   Prezes i Wiceprezesi ds. ochrony i ds. zagospodarowania wód Okręgu, a o swojej decyzji informują Prezydium Zarządu Okręgu na najbliższym posiedzeniu.

 1. W kwestiach nie ujętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma aktualnie obowiązujące zezwolenie na amatorski połów ryb wędką obowiązujące na terenie Okręgu PZW Tarnobrzeg.
 2. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie danego łowiska, Gospodarz łowiska i Okręg PZW Tarnobrzeg nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 1. Wykaz wód na których obowiązuje niniejszy Regulamin:
 1. Zalew w Wilczej Woli
 2. Zalew w Szymanowicach k. Klimontowa
 3. Staw ,,Przejazd” w Lipie
 4. Stawy w Zdanowie Górny i Dolny (Staw Górny#)
 5. Stawy w Podolu
 6. Zalew w Koprzywnicy
 7. Zalew w Nowej Dębie
 8. Zalew ,,Topiołki” w Ćmielowie
 9. Zbiornik wodny ,,Przeria” w Biedrzychowie
 10. Zbiornik wodny w Warchołach k. Niska
 11. Zbiornik wodny ,,Tenczynopol” w Klimontowie
 12. Zbiornik wodny ,,Jeziórko” Nr 3
 13. Zalew w Zaklikowie
 14. Stawy ,,Zwierzyniec” w Tarnobrzegu (staw Nr 1 i 2#)
 15. Zalew w Janowie Lubelskim
 16. Zalew ,,Buczyna” w Bogorii
 17. Zbiornik wodny w Wojkowie

# zbiornik, na którym obowiązuje zasada złów i wypuść.

 

 

 1. Dodatkowe obostrzenia obowiązujące na niżej wymienionych akwenach.

 

Zalew w Wilczej Woli

 1. Granice łowiska obejmuje teren od strefy ochronnej zapory piętrzącej w Wilczej Woli do progu w Porębach Wolskich.
 2. W okresie od 1 stycznia do 31 maja ustala się tarlisko na rzece Zyzoga na odcinku od progu wodnego w Porębach Wolskich do mostu drogowego w Woli Raniżowskiej, bez rozlewiska o nazwie „Bocianie Gniazdo - Krzyż”.
 3. Zezwala się na wędkowanie w porze nocnej wyłącznie z brzegu, a wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.
 4. Zezwala się na wędkowanie ze środków pływających w porze dziennej, wyposażonych wyłącznie w jeden silnik z napędem elektrycznym.

Stawy w Zdanowie

 1. Połów ryb na obu stawach dozwolony jest tylko w porze dziennej ( nie dotyczy zawodów wędkarskich ).
 2. Na stawie górnym obowiązuje zasada złów   i wypuść.

 

Zalew Szymanowice

 1. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich.
 2. W okresie pory zimowej wolno wędkować tylko w dni świąteczne , soboty i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w dni w których organizowane są zawody wędkarskie.

Za porę zimową uważa się okres od 1 grudnia do 31 marca następnego roku.

 1. Zabrania się wbijania wszelkich przedmiotów (np. szpilek, podpórek) w spoinę łączącą płyty betonowe.
 2. Wejście wędkarzy wyposażonych w sprzęt wędkarski na łowisko oraz jego rozkładanie w strefie obwałowania , części przylegającej do zbiornika i na stanowiskach wędkarskich tylko w godzinach wędkowania. Nie dotyczy uczestników organizowanych zawodów wędkarskich, którzy otrzymali pisemną zgodę od opiekuna łowiska ( Okręg PZW Tarnobrzeg lub Koło Nr 27 w Klimontowie) na wędkowanie w strefie wydzielonej. W strefie tej nie mogą łowić wędkarze nie posiadający zezwolenia na połów w dniach rozgrywania zawodów. W czasie wędkowania w strefie wydzielonej obowiązuje dodatkowy regulamin będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 3. Strefa wydzielona jest obszarem na którym obowiązuje zasada „złów i wypuść” oraz zakaz łowienia na żywą i martwą rybę oraz jej części.
 4. Obowiązuje zakaz naruszania umocnień ziemnych oraz kamiennych na terenie zbiornika.

 

 

Zbiornik wodny „Buczyna” w Bogorii.

 1. Obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej z wyjątkiem zawodów wędkarskich.
 2. Obowiązuje zakaz łowienia spod lodu.
 3. Obowiązuje zakaz wędkowania z   plaży w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.

Zabieranie złowionych zgodnie z obowiązującym regulaminem ryb, dozwolone jest tylko w piątki, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W pozostałe dni tygodnia obowiązuje zasada „złów i wypuść”.

 

 

Zbiornik wodny Tenczynopol

 1. Zabrania się wędkowania w porze nocnej.
 2. Obowiązuje zakaz połowu na żywą i martwą rybę oraz jej części.

Zalew w Nowej Dębie

 1. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz mola. Jednocześnie ustanawia się strefę ochronną zaczynającą się od mola na całym odcinku 20 metrów poniżej ujęcia (napływu) wody do zbiornika.
 2. Zabrania się wędkowania w porze nocnej z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich.

 

 

Łowisko „Topiołki” w Ćmielowie

 1. Zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż 10 m od urządzeń przepustowych oraz w tworzonych doraźnie oznakowanych strefach.
 2. Ogranicza się ilość zanęty wrzucanej do wody do 3 litrów na dobę.
 3. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich.

 

 

Zbiornik „Przeria” w Biedrzychowie

 1. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na prywatne łąki przylegające do łowiska.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na łowisku, Zarząd Koła w Ożarowie zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania wydawania składek okresowych.
 3. Łączna ilość wrzucanej w czasie łowienia zanęty nie może przekroczyć 2 litrów.
 4. Metodą   spinningową   wolno łowić w okresie od 1 września do 31 grudnia.

 

 

Zalew Zaklików

 1. Każdego roku od 1 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz wędkowania na terenie oznakowanego kąpieliska ( teren od mola do śluzy).
 2. Zakaz wędkowania w porze nocnej.
 3. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz pomostów.
 4. Obowiązuje zakaz połowu ryb spod lodu oprócz sobót,   niedziel,   dni   świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 5.Obowiązuje zakaz połowu ryb drapieżnych wszystkimi metodami od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.
 5. Wprowadza się w każdą sobotę i niedzielę   w okresie od 1 maja do 31 października, możliwość połowu ryb na   Zalewie   tylko w godzinach od jednej godziny przed wschodem słońca do godziny 24:00, która oznacza koniec wędkowania.

 

 

Stawy „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu

 1. Można łowić: na 1 wędkę we wszystkie dni tygodnia z tym, że w dniach od poniedziałku do piątku na wszystkich stawach obowiązuje zasada

„złów i wypuść”. W sobotę, niedzielę i inne dni ustawowo wolne   od   pracy   zasada   „złów i wypuść” obowiązuje na stawach Nr 1 i 2. Na pozostałych stawach obowiązuje regulamin zbiorników wydzielonych.

 1. Zakaz wędkowania w porze nocnej.
 2. Metody spinningowej można używać tylko w miesiącu listopadzie, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
 3. Staw Nr 1 i 2 jest łowiskiem na którym obowiązuje nakaz stosowania haków bezzadziorowych dotyczy wszystkich metod wędkowania.

 

 

Zalew w Koprzywnicy.

 1. Zezwala się na wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.

 

 1. Zalew w Janowie Lubelskim.

 

 

 1. Łowienie ryb jest dozwolone tylko z brzegu.
 2. Zabronione jest łowienie z grobli oddzielającej Zalew od kąpieliska, z terenu ośrodków wypoczynkowych i terenu między ośrodkami, z pomostów oraz w odległości 50 metrów od śluzy wpływowej i 25 m od śluzy odpływowej.
 3. Wędkowanie   w   nocy     dozwolone   jest w wyznaczonych strefach oznaczonych tablicami informacyjnymi w okresie od 1 kwietnia do 31 października na podstawie otrzymanego pisemnego zezwolenia od   opiekuna   łowiska (Okręgu PZW Tarnobrzeg lub opiekuna zbiornika w Janowie Lubelskim). W czasie wędkowania w strefie wydzielonej obowiązuje dodatkowy regulamin będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. Strefa wydzielona jest strefą „złów i wypuść” w której obowiązuje zakaz łowienia na żywą i martwą rybę oraz jej części, jak również nakaz stosowania haków bezzadziorowych - dotyczy wszystkich metod wędkowania.
 5. Obowiązuje zakaz zabierania złowionego amura.
 6. Zakaz wędkowania z pomostu dla niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione.

 

 

Zbiornik wodny Warchoły.

 1. Wędkowanie w nocy dozwolone   jest w wyznaczonej strefie oznaczonej tablicami informacyjnymi na podstawie pisemnego zezwolenia opiekuna łowiska,
 2. Strefa wydzielona jest strefą „złów i wypuść”,
 3. W porze zimowej tj. od 1 grudnia do 31 marca następnego roku, dozwolone jest wędkowanie tylko w ciągu dnia tj. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z aktualnym kalendarzem.

 

 

Wzór

Zezwolenie Nr ….. na wędkowanie, na zbiorniku wodnym w………….   w dniach…… lub w strefie wydzielonej     zbiornika         wodnego w............... w dniach         Zezwolenie dla kol. …… Nr legitymacji wędkarskiej ……..... Nr karty wędkarskiej …......… Koło Nr …........ w …………

Akceptuję zasady niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

Czytelny   podpis   wędkarza

………............

Regulamin wędkowania w strefie wydzielonej na zbiorniku wodnym w …..............…..

 1. Wędkowanie odbywa się za zgodą i wiedzą Zarządu Okręgu lub opiekuna łowiska tylko w formie wędkowania grupowego , zorganizowanego przez koła lub kluby wędkarskie . Odpowiednie   zezwolenie z dodatkowym regulaminem   należy   pobrać u skarbnika danego koła. Przy organizowanych zawodach wędkarskich obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu lub opiekuna łowiska.
 2. Zezwolenie na wędkowania mogą uzyskać tylko członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg, posiadający składkę uprawniającą do wędkowania na   zbiornikach   wydzielonych i wędkarze zaproszeni przez organizatora do udziału w zawodach, którzy nie łamali Regulaminu łowisk w ostatnich dwóch latach i akceptują niniejszy Regulamin. Imienne zezwolenie nie może być wykorzystywane przez innego wędkarza.
 3. W czasie wędkowania obowiązuje zasada

„złów i wypuść”. Wędkarz ma obowiązek natychmiastowego wypuszczenia złowionych ryb / nie dotyczy zawodów wędkarskich/.

 1. Wędkowanie odbywa się tylko w strefie do tego wyznaczonej.
 2. Wędkarze nie posiadający zezwolenia na wędkowanie nie mogą w tym czasie wędkować na terenie łowiska wydzielonego.
 3. Zakazuje się używania surowej kukurydzy i surowego orzecha tygrysiego jako zanęty. Limit przynęty i zanęty na dobę nie może przekroczyć 10 litrów.
 4. Do połowu ryb należy stosować tylko haki bezzadziorowe, dotyczy to wszystkich metod wędkowania.
 5. Obowiązuje zakaz połowu ryb na żywą   i martwą rybę lub jej części.
 6. Każdy wędkujący powinien być wyposażony w matę oraz odpowiedniej wielkości podbierak o rozpiętości ramion minimum 80 cm.
 7. Pozostałe zasady wędkowania na zbiorniku regulują zapisy Regulaminu zbiorników wydzielonych.
 8. Złamanie któregokolwiek z punktów zapisu Regulaminu skutkuje utratą uprawnień do wędkowania w bieżącym roku na wydzielonych zbiornikach wodnych w Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 113   Zarządu Okręgu PZW   w Tarnobrzegu w dniu 4 listopada 2019 roku.

Za Zarząd Okręgu

Prezes Zbigniew Ciepliński

 

 

UWAGA:

Przypominamy, że zgodnie z Art. 23 pkt 4 lit. „c” ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym, że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje w terminie 7 dni właściwemu sądowi powszechnemu.

Zgodnie z Art.25 pkt 1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art.23 pkt 1-3 i 4 lit. ”b”, tj:

 1. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
 2. Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,

3 . Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących   do   ich   połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.

 

 

 

Instrukcja oznaczania łowisk i gatunków ryb. Łowiska oznaczamy wg   klucza   zgodnie z wykazem:

2             -Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu,

4             -Zbiornik Warchoły w Nisku,

6             -Zalew w Janowie Lubelskim,

8 S          - Stawy w Baranowie Sandomierskim,

8W         - Zbiornik „Wąsik” w Dąbrowicy,

9             - Staw przy Dworze w Rudniku,

10           - Zalew w Zaklikowie,

11           - Zalew „Topiołki” w Ćmielowie

12           - Zalew w Nowej Dębie,

13           - Staw „Techniczny” w Stalowej Woli,

15           - Zalew ,,Orliska” w Gorzycach,

18           - Zbiornik w Zarzeczu,

19W       - Zbiornik „Wysoki Wał”,

19 M      - Zbiornik „Duże Jezioro” w Motyczu Szlacheckim,

23P         - Stawy „Podole”,

24           - Zbiornik „Przeria” w Biedrzychowie,

26           - Zalew ,,Buczyna’’ w Bogorii

27S         - Zalew w Szymanowicach k. Klimontowa,

27 T       - Zbiornik „Tenczynopol”,

25           - Zbiornik „Zrębin” w Połańcu,

33           - Zbiornik „Atramentówka” w Sandomierzu,

35/2 lub 35/3 lub 35/5 - Stawy w Jeziórku Nr 2,3 i 5,

37           - Zalew w Koprzywnicy,

38           - Zbiornik „Wojków”

44P         - Staw Przejazd w Lipie,

44B        - Staw Basen w Lipie,

50           – Zbiornik Oczko w Stalowej Woli

51           - Zalew „Klonowe” w Wydrzy,

53           - Stawy w Zdanowie.

 

 

S - rzeka SAN (od ujścia rzeki Tanew do ujścia do rz. Wisła) z dopływami: Barcówka, Łukawica, Jodłówka, Stróżanka, Chodźca, Stary San, Pyszanka,

SA -   rzeka Sanna (na   całej długości)   z dopływami: Stanianka, Karasiówka, Tuczyn,

T - rzeka Trześniówka   (na   całej   długości) z dopływami: Smarkata, Kaczówka, Dąbrówka, Łupawka, Kozieniec, Kobylanka, Koniecpólka, Przyrwa, Mokrzyszówka, Żupawka- Dąbrówka,

W 6 – rzeka Wisła (od ujścia rz. Wisłoka do ujścia rz. San) z dopływami: Babulówka, Strzegomka, Zawidzanka, Piskorzec,

W 7 - rzeka Wisła (od ujścia rzeki San do ujścia do rz. Sanna) z dopływami: Strachocka i Opatówka,

B - rzeka   Bukowa   (na   całej   długości) z dopływami: Rakowa, Branew, Biała (Białka), Gilówka, Gruszec, Dzwola, Czartosowa, Sopot, Borownica, Trzebensz, Strumień,

C - rzeka Czarna Staszowska (od mostu drogowego w Korytnicy do ujścia do rz. Wisła) z dopływami: Wschodnia, Radnia, Sanica, Desta,

K - rzeka Koprzywianka (na całej długości) z dopływami: Kacanka, Modlibórka, Kozinka, Gorzyczanka I, Korzenna,

Ł - rzeka Łęg (na całej długości) bez zalewu w Wilczej Woli z dopływami: Turka, Przyrwa, Osa, Świerczówka, Nil, Murynia, Strug, Dąbrówka, Sanna Olszowiec, Olszówka,

WW - Zalew w Wilczej Woli,

KP - Kanał Elektrowni Połaniec.

 

 

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

 

A - Amur, B - Boleń, BR- Brzana, C - Certa, G - Głowacica, JA - Jazgarz, J - Jaź, JE - Jelec, KP - Karaś pospolity, KS - Karaś Srebrzysty, KARP - Karp, KI- Kiełb, KL- Kleń, KR - Krąp, LE - Leszcz, L - Lin, LI - Lipień, Ł- Łosoś,   M - Miętus, O - Okoń, P - Płoć, PP - Pstrąg potokowy, PT - Pstrąg tęczowy, PZ - Pstrąg źródlany, R - Rozpiór, S - Sandacz, SP - Sapa, SI - Sieja, SE - Sielawa, Ś - Świnka, SU - Sum, SZ - Szczupak, T - Tołpyga, U - Ukleja, W - Węgorz, WZ - Wzdręga.

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg

tel. (15) 822-46-47