W załącznikach do pobrania będą udostępniane kolejne pliki.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (I Tura.pdf)I Tura.pdf
Rozmiar: 468 kB

Pobierz plik (II Tura.pdf)II Tura.pdf
Rozmiar: 663 kB

Pobierz plik (Losowanie sektorów.pdf)Losowanie sektorów.pdf
Rozmiar: 268 kB

Pobierz plik (Trening.pdf)Trening.pdf
Rozmiar: 216 kB

Pobierz plik (Wszystko.pdf)I i II tura - końcowe
Rozmiar: 928 kB

REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO „OCZKO”

W STALOWEJ WOLI

Opracowany w oparciu o Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Regulamin wędkowania na zbiornikach wydzielonych.

 1. 1. Prawo do wędkowania uprawnia posiadanie karty wędkarskiej, wykupienie składki członkowskiej PZW, składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Tarnobrzeg.
 2. 2. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb. Złowione ryby, zabierane z łowiska, muszą być wpisane do rejestru połowów bezpośrednio po ich złowieniu. (Druk rejestru połowów jest wydawany w momencie wnoszenia składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu).
 3. 3. Ryby złowione i przeznaczone do zabrania należy przechowywać żywe w siatce z obręczami.
 4. 4. Łowienie ryb dozwolone tylko z brzegu, zabrania się wywożenia przynęty oraz połowu ryb ze środków pływających.
 5. 5. Ogranicza się stosowanie zanęty do 1,5 litra nawilżonej (gotowej).
 6. 6. Dopuszcza się wędkowanie na jedną wędkę metodą spławikową.
 7. 7. Połów metodą spinningową dopuszczony jest w okresie od 01.10 do 31.12.
 8. 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenie i obierania złowionych ryb na łowisku.
 9. 9. Łowisko jest dostępne w porze dziennej (Obowiązuje zakaz połowu ryb w porze nocnej. Za porę nocną uważa się czas: godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca - zgodnie z zapisem kalendarzowym.)Wędkarz przebywający na łowisku w porze nocnej jest zobowiązany do nie rozkładania sprzętu wędkarskiego.
 10. 10. Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla:

AMUR                              – BEZWZGLĘDNA ZASADA „ZŁÓW I WYPUŚĆ”

KARP                              – 35 cm

JAŹ                                 – 30 cm

KARAŚ Z-TY                  – 30 cm (podkreślone gatunki - razem 2 sztuki tygodniowo)

LIN                                  – 35 cm

PŁOĆ                             – 15 cm

OKOŃ                            – 18 cm

WZDRĘGA                    – 15 cm

Płoć, okoń, wzdręga i pozostałe gatunki – 2 kg dziennie.

 1. 11. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest wykroczeniem w myśl art. 27, ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
 2. 12. Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu połowu na łowisku, mają osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb par. 9.
 3. 13. W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU NR 130 Z DNIA 10.04.2017 R.

Zarząd Okręgu,

Zarząd Koła,

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie możliwości odbywania Walnych sprawozdawczo-wyborczych zgromadzeń członków Kół Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Okręgowych Zjazdów Delegatów PZW informujemy, że z powodu trwającego nadal stanu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące obostrzenia dotyczące m.in. organizowanie zgromadzeń, uniemożliwiają obecnie przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo wyborczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego Związku.


W myśl postanowień Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15 marca 2017 roku § 2 stanowi, że podstawą prawną działania Związku jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zgodnie z treścią przepisu Art. 10 ust. 1f Ustawy prawo o stowarzyszeniach – „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”


Zarząd Główny PZW stale i na bieżąco analizuje przedmiotowe zagadnienie w kontekście możliwości ogłoszenia rozpoczęcia Kampanii sprawozdawczo-wyborczej do władz i organów Związku.


Na podstawie § 23 i 25 oraz § 30 pkt 3, Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 września 2020 roku podjął Uchwałę nr 262/IX/2020 w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych.

Podjęta uchwała upoważnia Prezydium Zarządu Głównego PZW do zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW oraz określenia terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW, tj. odbycia Okręgowych Zjazdów Delegatów PZW oraz Walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych Kół PZW.


Reasumując Zarząd Główny PZW informuje, że kadencja władz i organów Związku trwa nadal, a wobec istniejących prawnych ograniczeń, brak jest możliwości przeprowadzenia prawidłowych wyborów na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jeśli tylko zostaną zniesione obostrzenia dotyczące m.in. liczebności uczestników w organizowanych zgromadzeniach, zostanie podjęta i ogłoszona stosowna uchwała.

                                                                                             
  Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

„Piękno przyrody w moim obiektywie”

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, edukacja w zakresie ekologii oraz jej ochrony dla przyszłych pokoleń.

3. Tematem konkursu są: Wiosenne cuda fauny i flory związane z wędkarstwem na terenie działania naszego Okręgu.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 24 roku życia z terenu działania Okręgu PZW Tarnobrzeg , członkowie PZW jak i osoby nie zrzeszone.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021r.

Prace należy kierować na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie (wielkość max 3 MB , format : PNG , JPEG , BMP ).

7. Fotografie muszą być opisane i zawierać: tytuł, miejsce, datę wykonania , imię i nazwisko autora, datę urodzenia , adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.

8. Nagrody mają charakter rzeczowy, nagrody niespodzianki.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych, ośmieszających, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności.

11. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury. Wyniki konkursu wraz z imionami i nazwiskami laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po 10.06.2021r. i będzie uzależniony od ilości prac konkursowych .

12. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.

12. Zgłaszając pracę konkursową uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie i przenosi je na Organizatora konkursu.

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury konkursu.

 

Organizator

 

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2021-1.pdf)REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2021-1.pdf
Rozmiar: 412 kB

 

 

Informujemy,

że w związku z niską frekwencją i innymi utrudnieniami od nas niezależnymi

zawody - Mistrzostwa Okręgu PZW w Tarnobrzegu w wędkarstwie karpiowym

zostały przełożone i rozegrane będą w późniejszym terminie o czym powiadomimy stosownym komunikatem.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

1. Organizatorem konkursu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

2. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie ich wędkarstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 24 roku życia z terenu działania Okręgu PZW w Tarnobrzegu bez względu na przynależność do PZW. Osoby niezrzeszone, mogą brać udział w konkursie.

4. Prace konkursowe muszą być związane z tematem :

 

Plakat z szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu.

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:

 

a) 3 - 6 lat

b) 7 - 10 lat

c) 11 - 13 lat

d) 13 - 16 lat

e) 16-24 lat


6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. collage, malarstwo, grafika, rysunek). Format prac max. 50 x 70 cm.

7. Termin przesłania prac upływa dnia 31 maj 2021 roku. Należy je przesłać - dostarczyć do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, ul Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data stempla pocztowego. Dopuszcza się przesłanie w formie elektronicznej - skan lub fotografia wykonanej pracy (wielkość max. 3 MB, format: PNG, JPEG, BMP) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Każda z prac musi posiadać na odwrocie dane dotyczące autora pracy : nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email.

9. Organizator konkursu zapewnia nagrody niespodzianki.

10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ilości miejsc nagrodzonych.

11. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez powołane przez Organizatora Jury. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po 10.06.2021 r. i będzie uzależniony od ilości prac konkursowych.

12. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych,

- wyraża zgodę na publikację swojej pracy i nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji.


13. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu.

Przystępując do konkursu uczestnik (jego rodzic lub opiekun) wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

 

Organizator

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021.pdf)REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021.pdf
Rozmiar: 237 kB

 

Informacja dot. terminów organizacji zawodów

 

 W dniach 29-30.05.2021 r. zostaną rozegrane Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spławikowym na Stawie Nr 3 w Jeziórku.

 W dniach 5-6.06.2021 zostaną rozegrane Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym na Rz. Wiśle w Sandomierzu oraz Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie feederowym na Zbiorniku w Koprzywnicy (zmiana z 10-11 kwietnia).

 1. W dniach 11-13.06.2021 zostaną rozegrane Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie karpiowej na Zalewie w Janowie Lubelskim.

 2. W dniach 25-27.06.2021 zostaną rozegrane krajowe zawody z cyklu Grand Prix Polski w wędkarstwie spławikowym na Zalewie w Szymanowicach (zmiana z 21-23 maja).

 3. Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym teamów z łodzi zostają przeniesione z 26-27.06.2021 na inny termin, o którym poinformujemy w późniejszym czasie.

 

 

 

Informujemy,

że składki przyjmowane będą (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z księgowością Biura Z.O.)

dnia 13 i 27 maja br. w godz. 14:30 - 16:00 na przystanii nad Zalewem w Janowie Lubelskim.

Tel. kontaktowe: + 48 15 822 46 47 w. 24 lub + 48 668 431 211