Informujemy, że Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 4 września 2023 r. podjął decyzję

o powołaniu mgr inż. Ireneusza Swobodzińskiego na stanowisko Dyrektora Biura Z.O.

 

 

Konkurs
na stanowisko
Dyrektora
Biura Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu

 

 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu


Miejsce Pracy
:

Biuro Zarządu Okręgu PZW, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg  

 

 Zakres zadań: 

 - wykonywanie i wdrażanie uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu oraz pozostałych organów PZW;

- kierowanie i nadzór nad właściwą organizacją pracy Biura ZO PZW;

- odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających  z przepisów prawa;

- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji niejawnych;

- bieżący nadzór celem zapewnienia ciągłości dzierżaw wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:  

 - wykształcenie: średnie lub wyższe - doświadczenie na stanowisku kierowniczym/podobnym stanowisku;

- umiejętność zarządzania zespołem wieloosobowym;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

- znajomość przepisów i procedur związanych z działalnością PZW:

- znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, wędkarstwa i rybactwa;

- predyspozycje osobiste i posiadanie kompetencji w zakresie tworzenia zespołu jako element zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego i operacyjnego, koordynacji w realizowaniu procesów o wysokim stopniu złożoności;

- umiejętności podejmowania decyzji i pracy w sytuacjach stresowych oraz silna orientacja na realizację celów;

- komunikatywność;

- dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności opanowanie pakietu MS Office;

- prawo jazdy kat. B. 

- znajomość i umiejętność poruszania się na portalach społecznościowych;

 

 Niezbędne dokumenty i oświadczenia: 

 - CV i list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (mile widziane listy referencyjne);

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku kierowniczym/ podobnym stanowisku;

- oświadczenie o niekaralności;

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora).

 

 Oferujemy:  

 - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

- atrakcyjne wynagrodzenie;

- niezbędne narzędzia pracy;

- decyzyjne stanowisko pracy z jasno określonymi celami;

- możliwość rozwoju zawodowego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 - dokumenty należy złożyć do: 31.07.2023 r. (włącznie) w Biurze ZO PZW , ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg;

- dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do biura ZO PZW w Tarnobrzegu);

- dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura ZO PZW w Tarnobrzegu".  

 

Procedura i przebieg konkursu 

Komisja konkursowa powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu przy udziale Prezesa Zarządu Okręgu PZW rozpatrzy złożone oferty, dokona weryfikacji i wyłoni kandydatury. Przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych Kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.  Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 31.08.2023 r.  na stronie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

                                     

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu