W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną jesteśmy zmuszeni odwołać Nasze XI Ogólnopolskie Zawody Karpiowe,
 
 

które miały się odbyć 13-17.05.2020 na zbiorniku Szymanowice.

 

 

 

Boduła Marcin

SKK Cyprinus

 

 

 

Kasa Koła Nr 2 "Przywiśle"

jest czynna w poniedziałki w godz. 16:00-18:00

w budynku Okręgu PZW w Tarnobrzegu

ul. Przy Zalewie 2

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa, prosimy:

 

Wchodzić pojedynczo do kasy Koła.

 

Przed kasą zachować co najmniej 2 merty odstępu

między sobą.

 

Zabrać ze sobą długopis do podpisu.

 

 

Skarbnik Koła zaprasza

 

 

Telefon: 798-608-952

 

 

 

 

Składki członkowskie można opłacać nie tylko, jak dotychczas w kasach czy u skarbników w Kołach PZW, ale również bez potrzeby wychodzenia z domu – przez internet.  
Ze wzgledu na panującą sytuację epidemiczną, nie każdy mógł z takiej możliwości skorzystać przed końcem kwietnia. 
Zarząd Główny PZW podjął uchwałę określającą kwotę wpisowego w wysokości 1 złotego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie uda się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br.

 

Podstawa prawna: Uchwała ZG PZW nr 233/IV/2020

 

 

Uchwała nr 233/IV/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 16.04.2020 r.

 

 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

 

Na podstawie § 30 pkt 2, 8, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.,

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego 

uchwala:

 • §1

W uchwale nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
 1. W załączniku Nr 1 Lp. 4. w brzmieniu: Wysokość wpisowego członka zwyczajnego PZW wynosi:

- 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r.;

- 25 zł dla osób nowo wstępujących do Związku

 • §2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Okręgów PZW.

 

 • §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

Skarbnik ZG PZW                                                              Prezes ZG PZW       

                                                

  Jerzy Leus                                                                           Teodor Rudnik

 

 


[MM]

 

 

W Okręgu PZW w Tarnobrzegu wpisowe dla Członków uczestników do końca 2020 roku jest stawki zerowej.

 

 

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 apelujemy do wszystkich wędkarzy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl).

Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i stosowanie się do nich.

 

 

 

 

Nowe stanowisko dotyczące możliwości wędkowania w okresie obowiązywania zakazu przemieszczania się osób.

 

 

 

W zwiazku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem Rady Ministrów zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

 

 

 Oto treść komunikatu:

 

 

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

 

 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych). 

 

 

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

 

 

AKTUALIZACJA 23.03.2020 r.  godz. 16:30

 

 

W związku z wprowadzonym przez Polski Rząd stanem zagrożenia epidemicznego, celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19, Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu wprowadza następujące wytyczne:

 

 

WYTYCZNE DLA SKARBNIKÓW KÓŁ

 

 

 1. Składki członkowskie należy przyjmować z zachowaniem zwiększonej ostrożności tzn.:

-    przyjmowanie wpłat, wklejanie znaków oraz wypisywanie dokumentów musi odbywać się     w jednorazowych rękawiczkach,

-    należy zaopatrzyć się w środki umożliwiające zdezynfekowanie rzeczy (długopis, stół, podłoga) wykorzystywanych podczas obsługi wędkarzy,

-    jeżeli obsługa jest prowadzona bez rękawiczek należy pamiętać o nie dotykaniu twarzy i jej okolic oraz o dokładnym umyciu rąk przez minimum 30 sekund,

-    należy przestrzegać zachowania odległości pomiędzy obsługiwanym wędkarzem a Skarbnikiem oraz pomiędzy wędkarzami oczekującymi – minimum 1,5 m,

-    jeżeli jest to możliwe ograniczyć obsługę bezpośrednią wędkarzy poprzez umawianie się telefoniczne, wpłaty za pośrednictwem banku, przekazywanie dokumentów pocztą,

-    należy zaniechać powitania przez podanie ręki.

 1. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w obsłudze wędkarzy Zarząd Okręgu dopuszcza, przy dokonaniu wpłaty składek w formie elektronicznej, wydawanie wędkarzom zezwoleń rocznych po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu ze Skarbnikiem Koła metody jego przekazania. Zezwolenie okresowe i rejestr połowu ważne jest wyłącznie ze składkami okresowymi.
 2. W przypadku poniesienia przez Koło dodatkowych kosztów (opłaty pocztowe, bankowe) w związku z nie bezpośrednią obsługą wędkarzy Zarząd Okręgu dokona ich zwrotu.

 

 

 

WYTYCZNE DLA WĘDKARZY

 

 

 1. Należy zachować zwiększone środki ostrożności podczas kontaktów ze Skarbnikami oraz innymi wędkarzami:

-    stosować się do zaleceń określonych przez Skarbników przyjmujących składki,

-    zachować odpowiednie odstępy pomiędzy Skarbnikiem oraz pozostałymi wędkarzami,

-    należy zaniechać powitania przez podanie ręki.

 1. Prosimy o umawianie się telefonicznie ze Skarbnikami, którzy nie zawiesili działalności – wykaz poniżej.
 2. Wpłat składek członkowskich można dokonywać elektronicznie na rachunek Okręgu PZW w Tarnobrzegu numer 40 1240 2744 1111 0000 3991 0703 lub rachunek wybranego Koła. Wpłat można dokonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze Skarbnikiem Koła lub w przypadku braku takiej możliwości z Biurem Zarządu Okręgu – wykaz telefonów kontaktowych poniżej. Dokonując wpłaty, przelewu należy podać następujące informacje:

-    imię i nazwisko,

-    numer karty wędkarskiej,

-    rodzaje wniesionych składek,

-    Koło do jakiego jest deklarowana przynależność.

 1. W przypadku wniesienia składek drogą elektroniczną, aby móc wędkować, należy mieć ze sobą nad wodą legitymację członkowską, kartę wędkarską, potwierdzenie wniesienia składek (wydruk, czytelne zdjęcie) oraz zezwolenie książeczkowe na 2020 rok lub w przypadku składek okresowych zezwolenie okresowe i rejestr połowu do składek okresowych wydrukowane ze strony Okręgu PZW w Tarnobrzegu. Zezwolenie okresowe nie daje prawa do korzystania z porozumień międzyokręgowych.
 2. Po zniesieniu obostrzeń należy zgłosić się do właściwego Koła w celu wklejenia znaków.
 3. Podczas wędkowania należy zachować zwiększone środki ostrożności:

-    zaniechać powitania przez podanie ręki,

-    ograniczyć korzystanie z ławek oraz stołów na łowiskach.

 

 

Z wszelkimi pytaniami i problemami prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu Okręgu.

 

 

Mamy wielką nadzieje, że stan zagrożenia szybko minie i wrócimy do normalnego trybu pracy oraz organizacji zawodów wędkarskich, ale do tego czasu miejmy na uwadze zdrowie nas wszystkich  i szanujmy podjęte decyzje.

 

 

 

 

Główny Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów postanowił odwołać w terminie do odwołania roku wszelkie zawody wędkarskie wynikające z terminarza imprez krajowych. Jeżeli będzie to możliwe zawody te zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

 

 

Jednocześnie Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu zaleca nie organizowanie zawodów wędkarskich na swoim terenie przez poszczególne Koła i Kluby PZW w terminie do odwołania.

 

 

Wydane przez Okręg zezwolenia na organizację zawodów wędkarskich zostają cofnięte w terminie do odwołania.

 

 

 

ZARZĄDZENIE

 

      Z uwagi na zagrożenie wirusem określonym w ustawie z dnia 2.03.2020 r. jako COVID-19, Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, realizując przepisy ogólne i szczegółowe tej ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno - zapobiegawcze wprowadza z dniem 17 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w pracy Biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu:

 1. 1. Biuro Zarządu Okręgu w ww. terminie jest zamknięte i pracuje w trybie dyżurowań telefonicznych i pracy zdalnej.
 2. 2. Obsługę interesantów w godzinach pracy Biura ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem telefonów służbowych.
 3. 3. Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje finansowe realizowane będą w formie przelewów bankowych.
 4. 4. Przekazywanie dokumentów, rozliczeń, druków, sprawozdań do Biura Z.O. odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. 5. Pobieranie znaków o druków wartościowych odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą telefoniczną dnia i godziny odbioru po wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru następować będzie przy zachowaniu środków ostrożnośći.
 6. 6. Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania proszę wstrzymać się do czasu odwołania powyższonego zagrożenia epidemicznego.